Eskimosi czy Inuici?Eskimo or Inuit?

Obecnie nazwa „Eskimosi” nadal jest powszechnie używana do określania ludów Arktyki. Ludy te dzieli się w zasadzie na dwie duże grupy: Inuitów zamieszkujących głównie Grenlandię, Kanadę oraz północno-zachodnią Alaskę oraz Yuit obecnych głównie w środkowej Alasce, pacyficznym wybrzeżu Alaski oraz na półwyspie Czukockim. Obie grupy wywodzą się z ludów azjatyckich i nie przynależą do grupy Indian Amerykańskich.

Sama nazwa” Eskimosi” nie wywodzi się z języka, którym posługiwali się rdzenni mieszkańcy Arktyki. Początkowo sądzono, że nazwa ta została nadana ludom północy przez Indian Abnaki i oznaczała „jedzący surowe mięso„. Miała przy tym pejoratywne znaczenie. Obecnie uważa się jednak, że nazwa ta pochodzi od Indian Ojibwa i oznacza „używający rakiet śnieżnych„.

Ze względu m.in. na obce pochodzenie nazwy „Eskimosi”, na Okołobiegunowej Konferencji Inuit, która odbyła się w 1977 roku postanowiono stosować nazwę „Inuici” na określenie wszystkich ludów Arktyki. Jednocześnie pozostawiono w użyciu nazwy lokalne. W konsekwencji nazwa „Eskimosi” jest obecnie powszechnie używana na Alasce i nie ma tam pejoratywnego znaczenia. Z kolei na Grenlandii i w Kanadzie słowo „Eskimosi” jest uważane za obraźliwe, stąd w Kanadzie używa się słowa „Inuici” na określenie północnych rdzennych mieszkańców Kanady, a na Grenlandii – Kalaallisut.

Źródła:
http://www.uaf.edu/anlc/inuitoreskimo.html
http://www.iccalaska.org/servlet/content/home.html
Wikipedia
„Mitologie Świata. Eskimosi” Teresa Walendziak

Today the name „Eskimo” is still commonly used to describe people of the Arctic. These people are basically divided into two major groups: the Inuit, who live mainly in Greenland, Canada and the north-western Alaska and the Yuit present primarily in the central Alaska, the Alaska Pacific coast and the Chukotka Peninsula. Both groups come from Asia and they do not belong to American Indians.

The name of „Eskimo” is not derived from the language which was used the original inhabitants of the Arctic. Initially it was thought that the name was given by the Abnaki Indians, and meant „eating raw meat.” It has a pejorative meaning. Currently, however, it is believed that the name comes from the Ojibwa Indians and means „using snowshoes.”

Because of the foreign origin of the name „Eskimo”, during the Polar Conference, held in 1977, it was decided to use the name „Inuit” to describe all people of the Arctic. At the same time the local names could be used as well. In consequence, the name „Eskimo” is widely used in Alaska and is has no pejorative meaning. In turn, in Canada and Greenland the word „Eskimo” is considered offensive. Thus in Canada the word „Inuit” is used to describe indigenous peoples of northern Canada and in Greenland – word „Kalaallisut„.

Sources:

http://www.uaf.edu/anlc/inuitoreskimo.html
http://www.iccalaska.org/servlet/content/home.html

Wikipedia
„Mitologie Świata. Eskimosi” Teresa Walendziak

Jeden komentarz do “Eskimosi czy Inuici?Eskimo or Inuit?

  1. Pingback: Cześć, jak leci? Po staremu, pieczemy chleb. « Repozytorium Oldskulu

Możliwość komentowania została wyłączona.